Tsuneyoshi Y, Negishi K, Tsubota K.

Tsuneyoshi Y, Negishi K, Tsubota K. Importance of Accommodation and Eye Dominance for Measuring Objective Refractions. Am J Ophthalmol. 2017 Feb 22. pii: S0002-9394(17)30073-9.